Top
Strepto coccus Pyogenes

خرید سوشStrepto coccus Pyogenes از کیت ایران

استرپتوکوک پایوژنز ، کوکسی های گرم مثبتی هستند که ایجاد گلو درد چرکی ،زرد زخم ،باد سرخ و... می کنند.این باکتری

فاکتوهای بیماریزایی مختلفی را تولید می کند که این فاکتورهای بیماریزا می تواند به سلولهای میزبان بچسبد ، از سیستم

ایمنی فرار کند یا در بدن پخش شود.

(ATCC 19615)

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513


قیمت: 300000 تومان