Top
Pseudomonas aeruginosa

خریدسوش Pseudomonas aeruginosa از کیت ایران

Pseudomonas aeruginosa گرم منفی،اغلب میله ای شکل،بدون اسپور،تاژک دار و به طور گسترده ای در طبیعت یافت می شود.یک عفونت فرصت طلب بیمارستانی است و به بسیاری از آنتی بیوتیکها مقاوم است. سوش استاندارد سودوموناس آئروژینوزا محصول شرکت زیست کاوش ایرانیان ، موجود در فروشگاه اینترنتی کیت ایران

(ATCC 27853)


قیمت: 165000 تومان

توضیحات