Top

گاز فیت

برخی از باکتریها در شرایط بی هوازی رشد می کنند. گازفیتها با ایجاد جو بدون اکسیزن بعد از خیس

شدن شرایط رشد میکروارگانیسمها را در شرایط بی هوازی فراهم می کنند. از این جهت خرید گازفیتها

از فروشگاه کیت ایران می تواند در انجام تحقیقات و رشد مناسب باکتریها برای دانشجویان بسیار مفید

باشد.

  • 1
  • 1

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها