Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کیت CA-125

کیت CA-125

 

از کیت CA-125 برای غربالگری سرطان تخمدان استفاده می شود. تومور مارکر های دیگری که برای غربالگری سرطان تخمدان استفاده

می شود عبارتند از HCG و AFP که هر کدام از آنها برای سنجش یکی از فاکتورهای سرطانی می باشد.

اما از کیت  CA-125 برای سنجش تومور اپی تلیال غیر موسینی تخمدان استفاده می شود. این فاکتور در ۸۰ درصد زنان مبتلا به سرطان

تخمدان افزایش می یابد.

 

برندهای مونوبایند،مونوکیت ، ایده آل ،پیشتاز در سایت کیت ایران موجود است.

 

09196099853 خانم رضائی

 

021-86126513

تماس بگیریدکیت CA-125

 

از کیت CA-125 برای غربالگری سرطان تخمدان استفاده می شود. تومور مارکر های دیگری که برای غربالگری سرطان تخمدان استفاده

می شود عبارتند از HCG و AFP که هر کدام از آنها برای سنجش یکی از فاکتورهای سرطانی می باشد.

اما از کیت  CA-125 برای سنجش تومور اپی تلیال غیر موسینی تخمدان استفاده می شود. این فاکتور در ۸۰ درصد زنان مبتلا به سرطان

تخمدان افزایش می یابد.

 

برندهای مونوبایند،مونوکیت ، ایده آل ،پیشتاز در سایت کیت ایران موجود است.

 

09196099853 خانم رضائی

 

021-86126513

تماس بگیرید1 2 3 4 5