Top
GAS FIT C

خریدGAS FIT C از کیت ایران

در آزمایشگاههای میکروب شناسی برای کشت و تامین رشد باکتریها و دیگر میکروارگانیسمها در محیط

دارای تراکم بالای دی اکسید کربن یا کاهش نسبی اکسیژن کاربرد دارد و جو مناسبی را برای رشد

باکتریهای میکروایروبیک با قابلیت تحمل 3% تا 10% اکسیژن در محیط را فراهم می کند.

بسته ۵ ،۱۰،۲۰ موجود است.

 

کارشناس فروش:

رضائی ۰۹۱۹۶۰۹۹۸۵۳

021-88988754

021-86126513


قیمت: 320000 تومان