Top

Klebsiella Pneumoniae

Klebsiella Pneumoniae گرم منفی،غیر متحرک ، دارای کپسول، تخمیر کننده لاکتوز،بی هوازی اختیاری و استوانه ای شکل است.ولی در صورت آسپیراسیون می تواند موجب پنومونی خطر ناکی شود.سوش استاندارد کلبسیلا محصول شرکت زیست کاوش ایرانیان موجود در فروشگاه اینترنتی کیت ایران

(ATCC 10031)

09196099853 رضائی
Klebsiella Pneumoniae گرم منفی،غیر متحرک ، دارای کپسول، تخمیر کننده لاکتوز،بی هوازی اختیاری و استوانه ای شکل است.ولی در صورت آسپیراسیون می تواند موجب پنومونی خطر ناکی شود.سوش استاندارد کلبسیلا محصول شرکت زیست کاوش ایرانیان موجود در فروشگاه اینترنتی کیت ایران

(ATCC 10031)

09196099853 رضائی