Top
Bacillus Cereus

خریدBacillus Cereus از کیت ایران

Bacillus Cereus یکی از انواع باسیل است.گرم مثبت و هاگدار از خانواده

باسیلاسه است.این باکتری مولد انترو توکسین های مولد اسهال و تهوع است. 

(ATCC=11778)

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513


قیمت: 300000 تومان