Top

Entro bacter aerogenes

Entro bacter aerogenes یک باکتری بیماریزای فرصت طلب شناخته شده است وعامل تورم پستان در گاو است. دارای کپسول کوچکی است که ممکن است به صورت آزاد یا در داخل روده یافت شود و می تواند عفونتهای ادراری و سپسیس ایجاد کند.

(ATCC 13048)

 

09196099853 رضائی
Entro bacter aerogenes یک باکتری بیماریزای فرصت طلب شناخته شده است وعامل تورم پستان در گاو است. دارای کپسول کوچکی است که ممکن است به صورت آزاد یا در داخل روده یافت شود و می تواند عفونتهای ادراری و سپسیس ایجاد کند.

(ATCC 13048)

 

09196099853 رضائی