Top
Entro bacter aerogenes

خرید سوش Entro bacter aerogenes ازکیت ایران

Entro bacter aerogenes یک باکتری بیماریزای فرصت طلب شناخته شده است وعامل تورم پستان در گاو است. دارای کپسول کوچکی است که ممکن است به صورت آزاد یا در داخل روده یافت شود و می تواند عفونتهای ادراری و سپسیس ایجاد کند.

(ATCC 13048)

 

09196099853 رضائی

021-77206314


قیمت: 300000 تومان