Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

Anti-human CD8 antibody

Anti-human CD8 antibody (from mouse) آنتی بادی مونوکلونال گیرنده CD8 انسان :آنتی بادی مونوکلونال برای شناسایی گیرنده CD8 انسانی

در روشهای فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت، االیزا، وسترن بالت، ایمونوهیستوشیمی،.

 

Anti-human CD8-FITC antibody آنتی بادی گیرنده CD8 انسان نشاندار با F : آنتی بادی مونوکلونال نشاندار با FITCبرای شناسایی گیرنده

CD8انسانی در روشهای فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت،....

 

Anti-human CD8-PEantibody آنتی بادی گیرنده CD8 انسان نشاندار با فیکواریترین :آنتی بادی مونوکلونال نشاندار با فیکواریترینبرای شناسایی

گیرنده CD8انسانی در روشهای فلوسیتومتری و ........

 

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما در تماس باشید

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

تماس بگیریدAnti-human CD8 antibody (from mouse) آنتی بادی مونوکلونال گیرنده CD8 انسان :آنتی بادی مونوکلونال برای شناسایی گیرنده CD8 انسانی

در روشهای فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت، االیزا، وسترن بالت، ایمونوهیستوشیمی،.

 

Anti-human CD8-FITC antibody آنتی بادی گیرنده CD8 انسان نشاندار با F : آنتی بادی مونوکلونال نشاندار با FITCبرای شناسایی گیرنده

CD8انسانی در روشهای فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت،....

 

Anti-human CD8-PEantibody آنتی بادی گیرنده CD8 انسان نشاندار با فیکواریترین :آنتی بادی مونوکلونال نشاندار با فیکواریترینبرای شناسایی

گیرنده CD8انسانی در روشهای فلوسیتومتری و ........

 

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما در تماس باشید

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

تماس بگیرید1 2 3 4 5