Anti-human CD4 antibody


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

تماس بگیرید

Anti-human CD4 antibody(Sterile) آنتی بادی گیرنده CD4 انسان)استریل :آنتی بادی مونوکلونالبرای شناسایی گیرنده CD4 در روشهای

فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت، االیزا، وسترن بالت، ایمونوهیستوشیمی، کشت سلولی....

 

Anti-human CD4 antibody (non sterile) آنتی بادی گیرنده CD4 انسان)غیر استریل:آنتی بادی مونوکلونالبرای شناسایی گیرنده CD4 در

روشهای فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت، االیزا، وسترن بالت، ایمونوهیستوشیمی....

 

Anti-human CD4-FITC antibody آنتی بادی گیرنده CD4 انسان نشاندار با FITC :آنتی بادی مونوکلونالبرای شناسایی گیرنده CD4 در روشهای

فلوسیتومتری، ای CMG test 100=1ml F100 مونوفلورسنت.....

 

Anti-human CD4-PE antibody آنتی بادی گیرنده CD4 انسان نشاندار با فیکواریترین : آنتی بادی برای شناسایی گیرنده CD4 در روشهای

فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت......

 

Anti-human CD4-HRP antibody آنتی بادی گیرنده CD4 انسان نشاندار با پراکسیداز:آنتی بادی برای شناسایی گیرنده CD4 در روشهای

فلوسیتومتری، االیزا، وسترن بالت، ایمونوهیستوشیمی....

 

برای تهیه هر کدام از موارد ذکر شده با ما تماس بگیرید

 

09196099853

021-88988754

021-86126513


تماس بگیرید

نظر بدهید


0 نظر برای Anti-human CD4 antibodyثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا