Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کیت MTT

 

MTT

MTT از ساده‌ترین و ارزانترین روش‌های سنجش تکثیر و قابلیت حیات سلول است. یک روش رنگ سنجی ارزیابی فعالیت متابولیت سلولها است. به کمک سنجش تکثیر سلول میتوان اثر بسیاری از داروها،سایتوکاین ها ،فاکتورهای رشد ، میتوژن ها را بر تکثیر سلولها در محیطهای آزمایشگاهی بررسی نمود.

600تستی و 300تستی و 100 تستی موجود است.

021-86126513

021-88988754

09196099853 رضائی

 

 

 

 

 

 

 
 

MTT

MTT از ساده‌ترین و ارزانترین روش‌های سنجش تکثیر و قابلیت حیات سلول است. یک روش رنگ سنجی ارزیابی فعالیت متابولیت سلولها است. به کمک سنجش تکثیر سلول میتوان اثر بسیاری از داروها،سایتوکاین ها ،فاکتورهای رشد ، میتوژن ها را بر تکثیر سلولها در محیطهای آزمایشگاهی بررسی نمود.

600تستی و 300تستی و 100 تستی موجود است.

021-86126513

021-88988754

09196099853 رضائی

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5