Top

خرید/فروش کیت استخراج اگزوزوم Exocib

برای استخراج اگزوزوم و انجام کارهای تحقیقاتی ،سلولی ملوکولی از کیت اگزوزوم استفاده می شود. این کیت تولید

کشور ایران،ارزان تر از نمونه های خارجی و با همان کیفیت در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

قیمت  این محصول برای 100 میلی لیتر محیط کشت  و سرم:

250 هزار تومان

و قیمت این محصول برای 450 میلی لیتر محیط کشت و سرم :

900 هزارتومان است.
برای استخراج اگزوزوم و انجام کارهای تحقیقاتی ،سلولی ملوکولی از کیت اگزوزوم استفاده می شود. این کیت تولید

کشور ایران،ارزان تر از نمونه های خارجی و با همان کیفیت در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

قیمت  این محصول برای 100 میلی لیتر محیط کشت  و سرم:

250 هزار تومان

و قیمت این محصول برای 450 میلی لیتر محیط کشت و سرم :

900 هزارتومان است.