Top
Plasmid DNA extraction mini kit (یکتا تجهیز آزما)

Plasmid DNA extraction mini kit

پلاسمید ها DNA های کوچکی هستند که بطور مجزا از کروموزوم در باکتری وجود دارند. همانندسازی

پلاسمید ها بطور مستقل از کروموزوم باکتریها صورت می گیرد.کیت استخراج DNA پلاسمید محصول

شرکت یکتا تجهز آزما.


قیمت: 380000 تومان

توضیحات