Top
کیت استخراجDNAاز پلاسمید(mini)

Plasmid DNA extraction mini kit

پلاسمید ها DNA های کوچکی هستند که بطور مجزا از کروموزوم در باکتری وجود دارند. همانندسازی

پلاسمید ها بطور مستقل از کروموزوم باکتریها صورت می گیرد.کیت استخراج DNA پلاسمید 

09196099853 رضائی

021-77206314


قیمت: 930000 تومان