Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کیت استخراجDNAاز پلاسمید(mini)

پلاسمید ها DNA های کوچکی هستند که بطور مجزا از کروموزوم در باکتری وجود دارند. همانندسازی

پلاسمید ها بطور مستقل از کروموزوم باکتریها صورت می گیرد.کیت استخراج DNA پلاسمید 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

ستونهای به کار رفته در طراحی این کیتها کاربر را از بهره گیری فنل و کلروفورم بی نیاز کرده و در نتیجه سبب افزایش ایمنی می شود. 
پلاسمید ها DNA های کوچکی هستند که بطور مجزا از کروموزوم در باکتری وجود دارند. همانندسازی

پلاسمید ها بطور مستقل از کروموزوم باکتریها صورت می گیرد.کیت استخراج DNA پلاسمید 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

ستونهای به کار رفته در طراحی این کیتها کاربر را از بهره گیری فنل و کلروفورم بی نیاز کرده و در نتیجه سبب افزایش ایمنی می شود. 
1 2 3 4 5