Top
Plasmid DNA extraction maxi kit(یکتا تجهیزآزما)

Plasmid DNA extraction maxi kit

پلاسمید ها DNA های کوچکی هستند که بطور مجزا از کروموزوم در باکتری وجود دارند. همانندسازی

پلاسمید ها بطور مستقل از کروموزوم باکتریها صورت می گیرد.کیت استخراج DNA پلاسمید محصول

شرکت یکتا تجهز آزما.


قیمت: 490000 تومان

توضیحات