Top
کیت استخراجDNA از پلاسمید(maxi)

Plasmid DNA extraction maxi kit

پلاسمید ها DNA های کوچکی هستند که بطور مجزا از کروموزوم در باکتری وجود دارند. همانندسازی

پلاسمید ها بطور مستقل از کروموزوم باکتریها صورت می گیرد.کیت استخراج DNA پلاسمید 

 

09196099853 رضائی

021-77206314

 


قیمت: 1000000 تومان