Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کیت استخراجDNA از پلاسمید(maxi)

پلاسمید ها DNA های کوچکی هستند که بطور مجزا از کروموزوم در باکتری وجود دارند. همانندسازی

پلاسمید ها بطور مستقل از کروموزوم باکتریها صورت می گیرد.کیت استخراج DNA پلاسمید 

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

 
پلاسمید ها DNA های کوچکی هستند که بطور مجزا از کروموزوم در باکتری وجود دارند. همانندسازی

پلاسمید ها بطور مستقل از کروموزوم باکتریها صورت می گیرد.کیت استخراج DNA پلاسمید 

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

 
1 2 3 4 5