Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

VIRAL NUCLEIC ACID

VIRAL NUCLEIC ACID

 

این کیت برای استخراج اسید نوکلئیک ویروسی اعم از DNA,RNA نمونه های زیستی همچون سرم پلاسما خلط مخاط نمونه سواپ نازوفارنکس یا سایر نمونه

ها طراحی شده است.

 

پروتکل ساده و عملکردی این کیت و استفاده از تکنولوژیsilica adsorption امکان تخلیص ژنوم ویرس در کمترین زمان ممکن (25 دقیقه) و با کمترین خطر

زیستی و کمترین خطر احتمال انتقال آلودگی نمونه ها با یکدیگر را فراهم میسازد.

 

برای تهیه این کیت از سایت کیت ایران با شماره های زیر در تماس باشید.

 

کیت صد تستی است.

09196099853 رضائی

021-86126513

021-88988754
VIRAL NUCLEIC ACID

 

این کیت برای استخراج اسید نوکلئیک ویروسی اعم از DNA,RNA نمونه های زیستی همچون سرم پلاسما خلط مخاط نمونه سواپ نازوفارنکس یا سایر نمونه

ها طراحی شده است.

 

پروتکل ساده و عملکردی این کیت و استفاده از تکنولوژیsilica adsorption امکان تخلیص ژنوم ویرس در کمترین زمان ممکن (25 دقیقه) و با کمترین خطر

زیستی و کمترین خطر احتمال انتقال آلودگی نمونه ها با یکدیگر را فراهم میسازد.

 

برای تهیه این کیت از سایت کیت ایران با شماره های زیر در تماس باشید.

 

کیت صد تستی است.

09196099853 رضائی

021-86126513

021-88988754
1 2 3 4 5