Top

کیت استخراج RNA از ویروس کروناviral Nucleic Acid Extraction kit

ویروس کرونا جزء ویروسهای RNA دار، تک رشته ای،senseمثبت و جزء راسته ی Neovirales است. اندازه ای بین ۱۳۰تا۱۴۰ نانومتر دارد. دارای تقارن مارپیچ است و دارای پوشینه میباشد.همچنین دارای پپلومر است.پپلومر از غشای ویروس بیرون زده و یک منظره شبیه تاج خورشید به آن میدهد.coronaبه معنی تاج خورشید است.

برای خرید کیت استخراج این ویروس با ما در تماس باشید.

کیت استخراج RNA از ویروس کرونا

مناسب برای انجام آزمایشات کرونا

IVD دارد.
ویروس کرونا جزء ویروسهای RNA دار، تک رشته ای،senseمثبت و جزء راسته ی Neovirales است. اندازه ای بین ۱۳۰تا۱۴۰ نانومتر دارد. دارای تقارن مارپیچ است و دارای پوشینه میباشد.همچنین دارای پپلومر است.پپلومر از غشای ویروس بیرون زده و یک منظره شبیه تاج خورشید به آن میدهد.coronaبه معنی تاج خورشید است.

برای خرید کیت استخراج این ویروس با ما در تماس باشید.

کیت استخراج RNA از ویروس کرونا

مناسب برای انجام آزمایشات کرونا

IVD دارد.