Top

miRNA Isolation kit

کیت mi RNA iso lation شامل ملکولهای کوتاه RNA است که از طریق کنترل بیان ژنهای مختلف به

عنوان تنظیم کننده های اصلی گستره وسیعی از فعالیتهای بیولوژیکی را شامل می شود.

021-86126513

021-88988754

09196099853

 
کیت mi RNA iso lation شامل ملکولهای کوتاه RNA است که از طریق کنترل بیان ژنهای مختلف به

عنوان تنظیم کننده های اصلی گستره وسیعی از فعالیتهای بیولوژیکی را شامل می شود.

021-86126513

021-88988754

09196099853

 
1 2 3 4 5