Top
DNrich FFPE Tissue kit

DNrich FFPE Tissue kit

کیت استخراج DNA به دلیل استفاده از پروتئینازK نیازبه هموپنیزاسیون ندارد . و با استفاده از پروتکل های ویژه امکان

استخراج DNA از نمونه های متنوع از جمله بافتهای فیکس شده در پارافین مثل باکتری، گیاهان و قارچها را فراهم

ساخته است.

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513


قیمت: 2430000 تومان