Top
FFPE Paraffin-fixed tissues DNA extraction micro kit(یکتا تجهیزآزما)

FFPE Paraffin-fixed tissues DNA extraction micro kit

کیت استخراج DNA به دلیل استفاده از پروتئینازK نیازبه هموپنیزاسیون ندارد . و با استفاده از پروتکل های ویژه امکان

استخراج DNA از نمونه های متنوع از جمله بافتهای فیکس شده در پارافین مثل باکتری، گیاهان و قارچها را فراهم

ساخته است.


قیمت: 1500000 تومان

توضیحات