کیت گلوتاتیون پر اکسیدازGPX


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

2500000 تومان

کیت سنجش گلوتاتیون پراکسیداز

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز آنزیمی است که در بخشهای سیتوپلاسمی و میتوکندری یافت می شود.گلوتاتیون

پراکسیدازها،گروهی از آنزیمه هستند که در حفاظت از ارگانیسم ها در برابر آسیب اکسیداتیو نقش مهمی دارند.

48 تست 1750000 تومان

96 تست 2500000 تومان                                                                              

رضائی : 09196099853

021-88988754

021-86126513نظر بدهید


0 نظر برای کیت گلوتاتیون پر اکسیدازGPXثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا