Top

خرید/فروش کیتSimReal MLA HPV Screening

SimReal MLA HPV Screening

 

با استفاده از آنالیزنمودار ذوب ،غربالگری سریع و ارزان نمونه های بالینی را از حیث وجود ویروس پاپیلومای انسانی انجام 

 

می دهد. این کیت با استفاده از پرایمرهای خاص و رنگ سایبرگرین تشخیص بیش از 40 تیپ ویروس HPV را میسر ساخته 

 

که انواع تیپ های کم خطر و پر خطر را شامل می شود.

 

خرید کیت 

SimReal MLA HPV Screening از کیت ایران!

 

09196099853 رضائی
SimReal MLA HPV Screening

 

با استفاده از آنالیزنمودار ذوب ،غربالگری سریع و ارزان نمونه های بالینی را از حیث وجود ویروس پاپیلومای انسانی انجام 

 

می دهد. این کیت با استفاده از پرایمرهای خاص و رنگ سایبرگرین تشخیص بیش از 40 تیپ ویروس HPV را میسر ساخته 

 

که انواع تیپ های کم خطر و پر خطر را شامل می شود.

 

خرید کیت 

SimReal MLA HPV Screening از کیت ایران!

 

09196099853 رضائی