Top

..خرید/فروش کیت شناسایی و شمارش SRB

کیت شناسایی باکتریهایSRB  حضور باکتریهای احیاکننده سولفات در آب های شور ،آب های تولید شده و آب های هیدرولیک رو شناسایی میکند.

دارای استانداردTM0212

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
کیت شناسایی باکتریهایSRB  حضور باکتریهای احیاکننده سولفات در آب های شور ،آب های تولید شده و آب های هیدرولیک رو شناسایی میکند.

دارای استانداردTM0212

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
1 2 3 4 5