Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

DNA Ladders

  09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

 

الکتروفورز ژل آگارز یکی از پرکاربردترین تکنیک های حوزه ی زیست شناسی ملکولی است که به کمک آن می توان طول قطعات DNA یا RNA را بر اساس

 

اندازه آن ها با واحد جفت باز از هم جدا کرد.به منظور دانستن اندازه ی یک قطعه DNA به یک نشانگر اندازه ی ملکولی به نام لدر نیاز است.

 

انواع مختلفی از لدرهای ملکولی وجود دارد.

100bp ladder   900000

50bp ladder  900000

1kb ladder  800000

 

 
  09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

 

الکتروفورز ژل آگارز یکی از پرکاربردترین تکنیک های حوزه ی زیست شناسی ملکولی است که به کمک آن می توان طول قطعات DNA یا RNA را بر اساس

 

اندازه آن ها با واحد جفت باز از هم جدا کرد.به منظور دانستن اندازه ی یک قطعه DNA به یک نشانگر اندازه ی ملکولی به نام لدر نیاز است.

 

انواع مختلفی از لدرهای ملکولی وجود دارد.

100bp ladder   900000

50bp ladder  900000

1kb ladder  800000

 

 
1 2 3 4 5