Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کیت استخراج DNA از بافت

کیت  استخراج DNA از بافت با ویژگی غلظت اسید نوکلئیک بسیار بالا و خلوص کامل DNA استخراج شده که فاقد هرنوع مواد بازدارنده و Dnase می باشد اشاره کرد.

DNA استخراج شده برای استفاده در واکنشهایPCR, Genotypingو ...... مناسب می باشند.

عدم استفاده از مواد سمی و خطرناک مثل فنل،کلروفورم و حذف کامل آلاینده ها inhibitors, DNase از ویژگی های دیگر این کیتهاست.

 

 

50 تستی ، ایرانی

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
کیت  استخراج DNA از بافت با ویژگی غلظت اسید نوکلئیک بسیار بالا و خلوص کامل DNA استخراج شده که فاقد هرنوع مواد بازدارنده و Dnase می باشد اشاره کرد.

DNA استخراج شده برای استفاده در واکنشهایPCR, Genotypingو ...... مناسب می باشند.

عدم استفاده از مواد سمی و خطرناک مثل فنل،کلروفورم و حذف کامل آلاینده ها inhibitors, DNase از ویژگی های دیگر این کیتهاست.

 

 

50 تستی ، ایرانی

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
1 2 3 4 5