Top
خرید/فروش کیت PCR HPV Screening

خرید/فروش کیت PCR HPV Screening

Sim PCR HPV Screening

 

این کیت به منظور شناسایی آلودگی نمونه های زیستی به ویروس HPV طراحی و تولید شده است.با توجه به طراحی کیت 

 

فقط وجود یا عدم وجود این ویروس در نمونه مورد ارزیابی قرار میگیرد و نوع سروتیپ ویروس قابل شناسایی نمی باشد.از این رو استفاده از این کیت به عنوان اولین گام در 

 

بررسی آزمایشگاهی نمونه های مشکوک HPV توصیه می شود. در ادامه برای نمونه های مثبت ،تعیین ژنوتیپ دقیق ویروس

 

در دستور کار قرار می گیرد. با این روش از صرف هزینه اضافی برای نمونه های منفی خودداری می شود.

 

خرید کیت 

Sim PCR HPV Screening از کیت ایران!

 

این کیت بر پایه تکثیرناحیه اختصاصی ژنوم پاتوژن با بهره گیری از پرایمرهای اختصاصی استوار است و درپایان نتیجه با 

 

الکتروفورز مشخص می شود.

 

09196099853 رضائی

021-77206314


قیمت: 1200000 تومان