Top

انجام آزمایش DNA Extraction-tissue

انواع آزمایشات ملکولی

برای انجام آزمایشات پایان نامه خود با ما درتماس باشید.

قیمت آزمایش استخراجDNAاز بافت بابت هر نمونه ۶۵ هزار تومان است.

با توجه به تعداد نمونه خود هزینه را محاسبه کنید.

قیمت کیت و مواد و دستمزد محاسبه شده است.

۰۹۱۹۶۰۹۹۸۵۳ رضائی
انواع آزمایشات ملکولی

برای انجام آزمایشات پایان نامه خود با ما درتماس باشید.

قیمت آزمایش استخراجDNAاز بافت بابت هر نمونه ۶۵ هزار تومان است.

با توجه به تعداد نمونه خود هزینه را محاسبه کنید.

قیمت کیت و مواد و دستمزد محاسبه شده است.

۰۹۱۹۶۰۹۹۸۵۳ رضائی