Top

فیلوژنی ملکولی


فیلوژنی با تاریخ تكاملی موجودات زنده سروكار دارد و گونه زایی با تغییرات ساختار ژنتیك و واگرایی جمعیت ها همراه است.

انواع خدمات فیلوژنی :

فیلوژنی ملکولی گیاهان با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر توالی یابی مانند جایگاه rDNAدر هسته ET-ITS و جایگاههای کلروپلاستی.

فیلوزنی ملکولی جانوران با استفاده از نشانگر مبتنی بر توالی یابی Co1.

برای انجام فعالیتهای فیلوژنی خود با فروشگاه اینترنتی کیت ایران تماس بگیرید.

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها