Top
MTB Detection Kit(Mycobacterium tuberculosis

MTB Detection Kit(Mycobacterium tuberculosis

(MTB Detection Kit(Mycobacterium tuberculosis  

 

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از نظر فیزیولوژی، میکروبی هوازی است که برای رشد خود به مقدار زیادی اکسیژن نیاز دارد.

 

ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سال ۱۹۹۸، تعیین توالی شد.

 

برای تهیه کیت ملکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس واطلاع از موجودی قیمت باما در تماس باشید.

 

09196099853 رضایی

 

02177206314

 


قیمت: 1100000 تومان