Top
Propidium Iodide(PI)

Propidium Iodide(PI)

Propidium Iodide(PI)

 

برای رنگ آمیزی هسته و تشخیص سلولهای زنده از مرده در روشهای ایمونوفلورسنت و

فلوسیتومتری

 

09196099853 رضایی

 

021-77206314


قیمت: 0 تومان