Top

رنگ آمیزی سودان بلک

محلول سودان بلک به طور افتراقی گرانول ها و اینکلوژن های آبگریز را رنگ آمیزی می کند.

 

حجم100cc تعداد در هر کارتن 10 عدد
محلول سودان بلک به طور افتراقی گرانول ها و اینکلوژن های آبگریز را رنگ آمیزی می کند.

 

حجم100cc تعداد در هر کارتن 10 عدد