Top
کیت هماتوکسیلین کیت هماتوکسیلین

هماتوکسیلین

هماتوکسیلین یکی از رنگ های متداول در بافت شناسی است و در این روش هسته سلول به رنگ آبی رنگ امیزی می شود.

 

هماتوکسیلین مایر 165000 تومان

 

هماتوکسیلین هاریس 90000 تومان


قیمت: 165000 تومان

توضیحات