Top
Gram Staining

کیت رنگ آمیزی گرم

کیت رنگ آمیزی گرم برای رنگ آمیزی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در سه نوع:آموزشی،حرفه ای متوسط و حرفه ای بزرگ  کاربرد دارد که هرکدام از این محصولات دارای قیمتی متفاوت می باشند.

021-86126513

021-88988754

09196099853 رضایی

محصول

شناسه حجم یک بسته ای

آموزشی

2101-030

2*30ml

2*250ml

53000

حرفه ای متوسط

2101-100 100ml 100000

حرفه ای بزرگ

2101-240 240ml 200000

قیمت: 53000 تومان