Top

GAS FIT A

گازوفیت برای انجام کارهای تحقیقاتی میکروبیولوژی و رشد باکتری های بی هوازی کاربرد دارد.ار جمله باکتری هایی

که برای رشد به دی اکسید کربن نیاز دارند.

بسته ده تایی بزرگ :

250000 تومان

200000 تومان

 
گازوفیت برای انجام کارهای تحقیقاتی میکروبیولوژی و رشد باکتری های بی هوازی کاربرد دارد.ار جمله باکتری هایی

که برای رشد به دی اکسید کربن نیاز دارند.

بسته ده تایی بزرگ :

250000 تومان

200000 تومان