Top

GAS FIT A

گازوفیت برای انجام کارهای تحقیقاتی میکروبیولوژی و رشد باکتری های بی هوازی کاربرد دارد.ار جمله باکتری هایی

که برای رشد به دی اکسید کربن نیاز دارند.

بسته ده تایی بزرگ :۷۳۰۰۰۰ تومان

بسته ده تایی کوچک: ۴۹۰۰۰۰ تومان

بسته پنج تایی بزرگ: ۴۲۲۰۰۰ تومان

 

 

 
گازوفیت برای انجام کارهای تحقیقاتی میکروبیولوژی و رشد باکتری های بی هوازی کاربرد دارد.ار جمله باکتری هایی

که برای رشد به دی اکسید کربن نیاز دارند.

بسته ده تایی بزرگ :۷۳۰۰۰۰ تومان

بسته ده تایی کوچک: ۴۹۰۰۰۰ تومان

بسته پنج تایی بزرگ: ۴۲۲۰۰۰ تومان