Top
کیت MTT

خریدکیت MTT از کیت ایران

یک روش رنگ سنجی ارزیابی فعالیت متابولیت سلولها است. به کمک سنجش تکثیر سلول میتوان اثر بسیاری از داروها،سایتوکاین ها ،فاکتورهای رشد ، میتوژن ها را بر تکثیر سلولها در محیطهای آزمایشگاهی بررسی نمود.

300تستی و 100تستی موجود است.

021-77206314

09196099853 رضائی

 

 

 

 

 

 

 


قیمت: 100000 تومان