Top

لیست کیتهای شناسایی و استخراج باکتری01

برای شناسایی و تشخیص باکتریها نیاز به کیتهای شناسایی و تشخیص آنها وجود دارد. بر اساس نوع باکتری که لیست آنها را در جدول زیر مشاهده می کنید برای خرید سوش و کیتهای اختصاصی استخراج و شمارش باکتری با کیت ایران تماس بگیرید.

 

09196099853 رضائی

قیمت(تومان) تعداد کاربرد نام کیت شماره کاتالوگ
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای SRB،هر ویال یک نمونه ،زمان بررسی 9

MicrobCheck-SRB-test kit

MC-57010

225000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای وابسته به آهن

MicrobCheck-IRB-test kit MC-57012
195000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای تولید کننده نیترات ( نیترات خوار)

MicrobCheck-NRB-test kit MC-57014
155000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای تولید کننده اسید

MicrobCheck-APB-test kit MC-57016
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای هوازی

MicrobCheck-AERO-test kit MC-57005
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای بی هوازی یا بی هوازی اختیاری

MicrobCheck-ANA-test kit MC-57006
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای با نیازمندیهای اندک

MicrobCheck-LNB-test kit MC-57007
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای احیاکننده تیوسولفات

MicrobCheck-TRB-test kit MC-57018
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتری فلورسنت سودوموناس

MicrobCheck-FLOR-test kit MC-57020برای شناسایی و تشخیص باکتریها نیاز به کیتهای شناسایی و تشخیص آنها وجود دارد. بر اساس نوع باکتری که لیست آنها را در جدول زیر مشاهده می کنید برای خرید سوش و کیتهای اختصاصی استخراج و شمارش باکتری با کیت ایران تماس بگیرید.

 

09196099853 رضائی

قیمت(تومان) تعداد کاربرد نام کیت شماره کاتالوگ
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای SRB،هر ویال یک نمونه ،زمان بررسی 9

MicrobCheck-SRB-test kit

MC-57010

225000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای وابسته به آهن

MicrobCheck-IRB-test kit MC-57012
195000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای تولید کننده نیترات ( نیترات خوار)

MicrobCheck-NRB-test kit MC-57014
155000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای تولید کننده اسید

MicrobCheck-APB-test kit MC-57016
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای هوازی

MicrobCheck-AERO-test kit MC-57005
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای بی هوازی یا بی هوازی اختیاری

MicrobCheck-ANA-test kit MC-57006
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای با نیازمندیهای اندک

MicrobCheck-LNB-test kit MC-57007
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتریهای احیاکننده تیوسولفات

MicrobCheck-TRB-test kit MC-57018
185000 بسته 10 عددی

شناسایی باکتری فلورسنت سودوموناس

MicrobCheck-FLOR-test kit MC-57020