Top

لیست کیتهای شناسایی و استخراج باکتری(3)

برای شناسائی و تشخیص باکتریها نیاز به کیتهای شناسایی و تشخیص آنها وجود دارد. بر اساس نوع باکتری که لیست آنها

را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای خرید سوش و کیتهای اختصاصی استخراج با ما تماس بگیرید.

 

09196099853 رضائی

قیمت تعداد کاربرد نام کیت شماره کاتالوگ
260000 بسته ده عددی  برای شناسایی و شمارش کلیفرم به کار می رود Microb check-C AS-712
260000 بسته ده عددی کیت برای شناسایی و شمارش کلیفرم و ای کولای Microb check-C/E AS-714
260000 بسته ده عددی کیت شناسایی و شمارش سالمونلا Microb check-Salmonella kits AS-715
195000 بسته ده عددی برای شناسایی همزمان کلیفرم ها و ای کولای Coli Zist CZ1020
85000 بسته ده عددی برای تست صحت استریل صحیح آون فور(اندیکاتور) بیولوژیکی آن irbesco
125000 بسته ده عددی برای تست صحت استریل صحیح اتوکلاو اندیکاتور بیولوژیکی اتوکلاو irbescoبرای شناسائی و تشخیص باکتریها نیاز به کیتهای شناسایی و تشخیص آنها وجود دارد. بر اساس نوع باکتری که لیست آنها

را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای خرید سوش و کیتهای اختصاصی استخراج با ما تماس بگیرید.

 

09196099853 رضائی

قیمت تعداد کاربرد نام کیت شماره کاتالوگ
260000 بسته ده عددی  برای شناسایی و شمارش کلیفرم به کار می رود Microb check-C AS-712
260000 بسته ده عددی کیت برای شناسایی و شمارش کلیفرم و ای کولای Microb check-C/E AS-714
260000 بسته ده عددی کیت شناسایی و شمارش سالمونلا Microb check-Salmonella kits AS-715
195000 بسته ده عددی برای شناسایی همزمان کلیفرم ها و ای کولای Coli Zist CZ1020
85000 بسته ده عددی برای تست صحت استریل صحیح آون فور(اندیکاتور) بیولوژیکی آن irbesco
125000 بسته ده عددی برای تست صحت استریل صحیح اتوکلاو اندیکاتور بیولوژیکی اتوکلاو irbesco