Top

Staphylococcus aureus

استافیلوکوک اورئوس کوکسی گرم مثبت و بی هوازی اختیاری است. گاهی اوقات به این باکتری استافیلوکوک طلائی نیز می گویند. یکی از عمده ترین زیر گونه های استافیلوکوک، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین با شماره :

(ATCC 25923) است.

(ATCC 6538)

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
استافیلوکوک اورئوس کوکسی گرم مثبت و بی هوازی اختیاری است. گاهی اوقات به این باکتری استافیلوکوک طلائی نیز می گویند. یکی از عمده ترین زیر گونه های استافیلوکوک، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین با شماره :

(ATCC 25923) است.

(ATCC 6538)

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
1 2 3 4 5