Top

Salmonella enterica

سالمونلا باکتری باسیل گرم منفی است که در جوجه ها و تخم مرغ ها وجود دارند.سالمونلا عامل یکی از شایعترین

مسمومیتهای غذائی می باشد. یکی از بیماریها که از طریق سالمونلا ایجاد می شود تب تیفوئید یا همان حصبه یکی از

بیماریهایی است که بیشتر از طریق آب و غذای آلوده سرایت می کند.

(ATCC 14028)
سالمونلا باکتری باسیل گرم منفی است که در جوجه ها و تخم مرغ ها وجود دارند.سالمونلا عامل یکی از شایعترین

مسمومیتهای غذائی می باشد. یکی از بیماریها که از طریق سالمونلا ایجاد می شود تب تیفوئید یا همان حصبه یکی از

بیماریهایی است که بیشتر از طریق آب و غذای آلوده سرایت می کند.

(ATCC 14028)