Top
Lactobacillus casei

خرید سوشLactobacillus casei از کیت ایران

Lactobacillus casei یکی از باکتریهای پروبیوتیکی است که پتانسیل کاربردی ویژه ای در تولید فراورده های شیری

پروبیوتیکی مانند ماست دارد.و به طور کلی لاکتو باسیلها باکتریهای تخمیرکننده هستند و بیشتر محصولات آنها اسید لاکتیک است.

(ATCC 39392)

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513


قیمت: 300000 تومان