Top
Escherichia Coli

خرید سوشEscherichia Coli از کیت ایران

Escherichia Coli باکتری گرم منفی و میله ای شکل است که به طور شایع در بخش تحتانی روده حیوانات خونگرم یافت می

شود. اغلب گونه های آن بی ضررهستند اما برخی از انواع آن باعث مسمومیت وخیم غذایی در انسانها می شود.

(ATCC 8739)

(ATCC 25922)

 

09196099853 رضائی

021-77206314


قیمت: 300000 تومان