Top

Candida albicans

Candida albicans یک قارچ است و جزو میکروارگانیسمهای تشکیل دهنده فلور میکروبی بدن ، که با بهم خوردن تعادل میکروبی بدن رشد بی رویه این قارچ آغاز و ایجاد عفونتهای برفک دهان و واژینیت قارچی را سبب می گردد.

(ATCC 10231)

 

09196099853 رضائی

 

 
Candida albicans یک قارچ است و جزو میکروارگانیسمهای تشکیل دهنده فلور میکروبی بدن ، که با بهم خوردن تعادل میکروبی بدن رشد بی رویه این قارچ آغاز و ایجاد عفونتهای برفک دهان و واژینیت قارچی را سبب می گردد.

(ATCC 10231)

 

09196099853 رضائی