Top
Bacillus Subtilis

Bacillus Subtilis

باسیلوس سوبتیلیس به دلیل توانائی در تولید ترکیباتی با خواص ضد میکروبی مثل لیپوپپتیدهای ضدقارچی،علیه عوامل

بیماریزای گیاهی موثر هستند و باسیلوس سوبتیلیس یک میکروارگانیسم غالب در خاک است.

(ATCC 1254)

(ATCC 6633)

رضائی 09196099853

021-88988754

021-86126513


قیمت: 300000 تومان