Top
Bacillus Subtilis

Bacillus Subtilis

باسیلوس سوبتیلیس به دلیل توانائی در تولید ترکیباتی با خواص ضد میکروبی مثل لیپوپپتیدهای ضدقارچی،علیه عوامل

بیماریزای گیاهی موثر هستند و باسیلوس سوبتیلیس یک میکروارگانیسم غالب در خاک است.

(ATCC 1254)

(ATCC 6633)

رضائی 09196099853

021-77206314


قیمت: 300000 تومان