Top
Bacillus Subtilis

Bacillus Subtilis

باسیلوس سوبتیلیس به دلیل توانائی در تولید ترکیباتی با خواص ضد میکروبی مثل لیپوپپتیدهای ضدقارچی،علیه عوامل

بیماریزای گیاهی موثر هستند و باسیلوس سوبتیلیس یک میکروارگانیسم غالب در خاک است.سوشهای موجود در فروشگاه

تولید شرکت زیست کاوش ایرانیان       

(ATCC 1254)

(ATCC 6633)


قیمت: 165000 تومان

توضیحات