Top

Bacillus Subtilis

باسیلوس سوبتیلیس به دلیل توانائی در تولید ترکیباتی با خواص ضد میکروبی مثل لیپوپپتیدهای ضدقارچی،علیه عوامل

بیماریزای گیاهی موثر هستند و باسیلوس سوبتیلیس یک میکروارگانیسم غالب در خاک است.سوشهای موجود در فروشگاه

تولید شرکت زیست کاوش ایرانیان       

(ATCC 1254)

(ATCC 6633)
باسیلوس سوبتیلیس به دلیل توانائی در تولید ترکیباتی با خواص ضد میکروبی مثل لیپوپپتیدهای ضدقارچی،علیه عوامل

بیماریزای گیاهی موثر هستند و باسیلوس سوبتیلیس یک میکروارگانیسم غالب در خاک است.سوشهای موجود در فروشگاه

تولید شرکت زیست کاوش ایرانیان       

(ATCC 1254)

(ATCC 6633)