Top
خرید/فروش کیت میلوپراسیداز

خرید/فروش کیت سنجش میلو پراکسیداز

کیت سنجش میلو پراکسیداز 

میلوپراکسیدازMPO آنزیمی از نوع پراکسیداز است که تشکیل اسید هیپوکلرو را کاتالیز می کند و در گرانولهای آزروفیل

لکوسیت ها مخصوصا در نوتروفیل ها ذخیره می شود. این آنزیم در واکنشهای التهابی آزاد شده و می تواند مارکری

برای فعالیت نوتروفیلها در آماس باشد.

MPO خاصیت میکروب کشی قوی داشته و گاهی به عنوان نشانگر برای لوسمی حاد نیز استفاده می شود.

 

پروتکل :

 

http://kit-iran.ir/files/Nampox-Version-0.8.2-min.pdf

                                                                 

رضائی : 09196099853


قیمت: 900000 تومان

توضیحات