Top
خرید/فروش کیتGSSG

خرید/فروش کیت سنجش گلوتاتیون

کیت سنجش گلوتاتیون

گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای مهم سلولی دربرابر واکنش با گروههای عاملی

اکسیژن دار مانند رادیکالهای آزاد و پراکسیدها می شود. ترکیبات سمی دارای رادیکال آزاد معمولا با گروه تیول در

گلوتاتیون بصورت کاهیده می باشد.

                                                             

 48 تست 800.000 تومان

96 تست 1.100.000 تومان

رضائی :09196099853

021-77206314


قیمت: 1100000 تومان