Top
خرید/فروش کیت گلوتاتیون پر اکسیداز

خرید/فروش کیت سنجش گلوتاتیون پراکسیداز

کیت سنجش گلوتاتیون پراکسیداز

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز آنزیمی است که در بخشهای سیتوپلاسمی و میتوکندری یافت می شود.گلوتاتیون

پراکسیدازها،گروهی از آنزیمه هستند که در حفاظت از ارگانیسم ها در برابر آسیب اکسیداتیو نقش مهمی دارند.

 

پروتکل:

http://kit-iran.ir/files/Nagpix%E2%84%A2-Online-V-0.8.2-min%20(1).pdf

 

                                                                              

 

رضائی : 09196099853


قیمت: 1100000 تومان

توضیحات