Top
خرید/فروش کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

خرید/فروش کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای مهم سلولی در برابر واکنش با گروههای عاملی

اکسیژن دار مانند رادیکالهای آزاد معمولا با گروه تیول در .........                                                                                  

 700,000 تومن 48 تستی

1000,000تومن  96 تستی

رضائی :09196099853

021-77206314


قیمت: 1000000 تومان