Top

خرید/فروش کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای مهم سلولی در برابر واکنش با گروههای عاملی

اکسیژن دار مانند رادیکالهای آزاد معمولا با گروه تیول در .........                                                                                  

1050000تومن 48 تستی

1500000تومن  96 تستی

رضائی :09196099853

021-88988754

021-86126513
کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای مهم سلولی در برابر واکنش با گروههای عاملی

اکسیژن دار مانند رادیکالهای آزاد معمولا با گروه تیول در .........                                                                                  

1050000تومن 48 تستی

1500000تومن  96 تستی

رضائی :09196099853

021-88988754

021-86126513
1 2 3 4 5