Top

خرید/فروش کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای مهم سلولی در برابر واکنش با گروههای عاملی

اکسیژن دار مانند رادیکالهای آزاد معمولا با گروه تیول در .........                                                                                  

 

رضائی :09196099853
کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای مهم سلولی در برابر واکنش با گروههای عاملی

اکسیژن دار مانند رادیکالهای آزاد معمولا با گروه تیول در .........                                                                                  

 

رضائی :09196099853