Top
خرید/فروش کیت سوپر اکسید دسموتاز در گلبول قرمز

خرید/فروش کیت سنجش سوپر اکسید دیسموتاز در گلبول قرمز

کیت سنجش سوپر اکسید دیسموتاز  

 

روشی ساده،تکرار پذیر و استاندارد بوده و به طور کلی آزمایش بر اساس مهار واکنش اتواکسیداسیون پیروگالول می

باشد.پیروگالول ماده ای است که در شرایط عادی در حضور هوا اکسیده می شود. با در دست داشتن غلظت

مشخصی از این ماده نیمه عمر اتواکسیداسیون آن مشخص می شود.در این واکنش با اضافه کردن نمونه حاوی SOD

با غلظت نا مشخص مقدار مهار واکنش اتو اکسیداسیون پیروگالول در زمان مشخصی سنجیده و در مقایسه با کنترل

میزان غلظت SOD در نمونه مشخص می شود.

 

۴۸ تست 800000 تومان

۹۶ تست 1050000 تومان 

رضائی: 09196099853

021-88988754

021-86126513


قیمت: 1050000 تومان