Top

خرید/فروش کیت Erythro-Nasdox

کیت سنجش سوپر اکسید دیسموتاز Erythro-Nasdox 

 

روشی ساده،تکرار پذیر و استاندارد بوده و به طور کلی آزمایش بر اساس مهار واکنش اتواکسیداسیون پیروگالول می

باشد.پیروگالول ماده ای است که در شرایط عادی در حضور هوا اکسیده می شود. با در دست داشتن غلظت

مشخصی از این ماده نیمه عمر اتواکسیداسیون آن مشخص می شود.در این واکنش با اضافه کردن نمونه حاوی SOD

با غلظت نا مشخص مقدار مهار واکنش اتو اکسیداسیون پیروگالول در زمان مشخصی سنجیده و در مقایسه با کنترل

میزان غلظت SOD در نمونه مشخص می شود.

NS-15034 500000T       NS-15035 800000 T

 

رضائی: 09196099853
کیت سنجش سوپر اکسید دیسموتاز Erythro-Nasdox 

 

روشی ساده،تکرار پذیر و استاندارد بوده و به طور کلی آزمایش بر اساس مهار واکنش اتواکسیداسیون پیروگالول می

باشد.پیروگالول ماده ای است که در شرایط عادی در حضور هوا اکسیده می شود. با در دست داشتن غلظت

مشخصی از این ماده نیمه عمر اتواکسیداسیون آن مشخص می شود.در این واکنش با اضافه کردن نمونه حاوی SOD

با غلظت نا مشخص مقدار مهار واکنش اتو اکسیداسیون پیروگالول در زمان مشخصی سنجیده و در مقایسه با کنترل

میزان غلظت SOD در نمونه مشخص می شود.

NS-15034 500000T       NS-15035 800000 T

 

رضائی: 09196099853