Top
خرید/فروش کیت سنجش هموگلوبین در مدفوع

خرید/فروش کیت سنجش هموگلوبین در مدفوع

کیت سنجش هموگلوبین در مدفوع

در افراد طبیعی روزانه کمتر از 2 میلی گرم هموگلوبین در هر گرم مدفوع دفع می شود. ولی تقریبا در تمام بیماران

مبتلا به سرطان کولورکتال میزان دفع هموگلوبین از این مقدار بیشتر است.

                                                                             

 

091988988754

رضائی 09196099853

021-86126513


قیمت: 320000 تومان