Top
خرید/فروش کیت سنجش هموگلوبین در مدفوع

خرید/فروش کیت سنجش هموگلوبین در مدفوع

کیت سنجش هموگلوبین در مدفوع

در افراد طبیعی روزانه کمتر از 2 میلی گرم هموگلوبین در هر گرم مدفوع دفع می شود. ولی تقریبا در تمام بیماران

مبتلا به سرطان کولورکتال میزان دفع هموگلوبین از این مقدار بیشتر است.

                                                                             

 

رضائی 09196099853

021-77206314


قیمت: 320000 تومان