Top

خرید/فروش کیتNampox

کیت سنجش میلو پراکسیداز 

میلوپراکسیدازMPO آنزیمی از نوع پراکسیداز است که تشکیل اسید هیپوکلرو را کاتالیز می کند و در گرانولهای آزروفیل

لکوسیت ها مخصوصا در نوتروفیل ها ذخیره می شود. این آنزیم در واکنشهای التهابی آزاد شده و می تواند مارکری

برای فعالیت نوتروفیلها در آماس باشد.

MPO خاصیت میکروب کشی قوی داشته و گاهی به عنوان نشانگر برای لوسمی حاد نیز استفاده می شود.

 

NS-15062             475000 T                                                NS-1506                         700000  T
کیت سنجش میلو پراکسیداز 

میلوپراکسیدازMPO آنزیمی از نوع پراکسیداز است که تشکیل اسید هیپوکلرو را کاتالیز می کند و در گرانولهای آزروفیل

لکوسیت ها مخصوصا در نوتروفیل ها ذخیره می شود. این آنزیم در واکنشهای التهابی آزاد شده و می تواند مارکری

برای فعالیت نوتروفیلها در آماس باشد.

MPO خاصیت میکروب کشی قوی داشته و گاهی به عنوان نشانگر برای لوسمی حاد نیز استفاده می شود.

 

NS-15062             475000 T                                                NS-1506                         700000  T