Top
خرید/فروش کیتNagpix

خرید/فروش کیت سنجش گلوتاتیون پراکسیداز

کیت سنجش گلوتاتیون پراکسیداز

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز آنزیمی است که در بخشهای سیتوپلاسمی و میتوکندری یافت می شود.گلوتاتیون

پراکسیدازها،گروهی از آنزیمه هستند که در حفاظت از ارگانیسم ها در برابر آسیب اکسیداتیو نقش مهمی دارند.

 

NS-15082 450000T                                                                                           NS-1508  700000T


قیمت: 450000 تومان

توضیحات